Στο Building the Entrepreneurial Capacity for Migrants through Online Learning (BECFM- TR01-KA204-077633) Project, θα παρέχεται διαδικτυακή εκπαίδευση για την υποστήριξη της απασχόλησης μεταναστών που ζουν στην περιοχή και στην ΕΕ και προσφύγων με καθεστώς προσωρινής προστασίας στο πλαίσιο αξιοπρεπούς εργασίας.

Συγκεκριμένος στόχος του Έργου

  • Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, ο εντοπισμός των αναγκών για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας και η ανάπτυξη των επιχειρηματικών ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους για έναρξη,
  • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μεταξύ προσφύγων και μεταναστών υπό προσωρινή προστασία που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να συμβάλουν στην οικονομία της χώρας,

Αντικείμενο του Έργου

  • Η εκπαίδευση θα παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης για την αύξηση της επιχειρηματικής ικανότητας των μεταναστών και των κατοίκων της περιοχής,

Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα,

Θα δοθεί εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα σε πρόσφυγες κατά την έναρξη μιας επιχείρησης